Jesteś tu: Strona główna Kramik Artykuł

KRAMIK

Bezpłatne ogłoszenia do Kramiku przyjmujemy:

1. Na kuponach drukowanych w czwartkowym wydaniu "Gazety Współczesnej".
2. Telefonicznie 85 748 74 48 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
3. Za pomocą Internetu na adres kramik@wspolczesna.pl. Internetem można zlecić druk max 5 ogłoszeń (różne branże) na max 2 wydania Kramiku. Do rubryk: Automoto, Nieruchomości, Rolnictwo można zlecić max. po 3 ogłoszenia, do pozostałych po 4 ogłoszenia z tym samym numerem telefonu.

Ogłoszenie bezpłatne może mieć max 15 słów (Życzenia max 30 słów), musi zawierać CENĘ przy sprzedaży lub wynajmie, NUMER TELEFONU poprzedzony kierunkowym oraz LOKALIZACJĘ (miejscowość, gmina lub powiat).

Wszystkie ogłoszenia, z których treści wynika, że ogłoszeniodawca prowadzi działalność gospodarczą, będą przyjmowane wyłącznie jako PŁATNE!

W Kramiku PŁATNE są rubryki:
- praca/ zatrudnię (z wyjątkiem opiekunki do dziecka i gospodyni domowej),
- usługi,
- agroturystyka,
oraz
- ogłoszenia o autach sprowadzonych,
- wyprzedaże,
- ilości hurtowe,
- złom.

Obowiązuje zasada: jedna rzecz z konkretną ceną - jedno ogłoszenie.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian treści lub wstrzymania publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.

KRAMIK

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO KRAMIKU i KRAMIKU PLUS ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

I. Postanowienia wstępne:
1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
1. Wydawnictwo – Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Białymstoku ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
2. Ogłoszeniodawca - podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie; Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia;
3. Kramik – dodatek z ogłoszeniami do czwartkowego lub piątkowego wydania Gazety Współczesnej;
4. Kramik Plus – tygodnik z ogłoszeniami wydawany w każdy poniedziałek;
5. Usługa - usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS;
6. Regulamin - niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS;
7. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa o odpowiedniej płatności wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony komórkowe dowolnej sieci, służące do przekazywania treści Ogłoszenia;
8. Numer SMS - numer przeznaczony do korzystania z Usługi;
9. Ogłoszenie - informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Wiadomości SMS na Numer SMS o następujących parametrach:
a. długość maksymalnie 130 znaków (dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych),
b. napisana w języku polskim (bez polskich znaków)
c. format: kramik.kod rubryki (np. 01,02,03,04 ... 68) odstęp (spacja) tekst Ogłoszenia;
10. Kod rubryki- jeden z kodów podawanych przez Wydawnictwo w Kramiku, umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem;
2. Serwis działa od dnia 04.05.2010 do odwołania.
3. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

II. Zasady korzystania z serwisu:
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Kramiku i Kramiku Plus następuje poprzez wysłanie Wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę pod podany Numer SMS.
3. Po zaakceptowaniu przez Wydawnictwo Wiadomości SMS Ogłoszeniodawca otrzyma zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie Ogłoszenia.
4. Wykaz rubryk, do których przyjmowane będą ogłoszenia na podstawie wiadomości SMS, ich kody oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem podany będzie w informacjach publikowanych na łamach Kramiku i Kramiku Plus.
5. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawnictwo Ogłoszenie będzie publikowane dwukrotnie (jedna emisja w Kramiku i jedna emisja w Kramiku Plus) lub czterokrotnie (dwie emisje w Kramiku i dwie emisje w Kramiku Plus).
6. W przypadku wysłania przez Ogłoszeniodawcę Wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację Ogłoszenia przez Wydawnictwo lub niezgodną z Regulaminem, ogłoszenie takie nie zostanie wyemitowane.
7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo weryfikacji Ogłoszeń w zakresie:
a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),
b) zgodności jego treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,
c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów oraz z linią programową czasopisma, w którym Ogłoszenie ma być opublikowane.
8. W przypadku, gdy Wydawnictwo stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu, ma ono prawo do niepublikowania Ogłoszenia.
9. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
10. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
11. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi,
b) nieprzekazanie Wydawnictwu SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej,
c) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
d) korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Wydawnictwa.
12. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą SMS informacji o zmianach w sposobie korzystania z serwisu.

III. Reklamacje:
1. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok lub pocztą elektroniczną pod adres ekramik@wspolczesna.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS-a, treść SMS-a, a także dokładne podanie powodu reklamacji.
3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wydawnictwo zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu Kramiku lub Kramiku Plus po dacie uwzględnienia reklamacji.
5. Decyzja Wydawnictwa uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Wydawnictwa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny w Biurze Ogłoszeń Wydawnictwa oraz na stronie internetowej www.wspolczesna.pl/kramik

Jeżeli jesteś PRENUMERATOREM "Gazety Współczesnej":

już we środę - przez czas trwania prenumeraty - będziesz otrzymywać Kramik w formie pliku pdf.

Na adres ekramik@wspolczesna.pl napisz emaila z danymi:
1. Imię i nazwisko prenumeratora.
2. Adres.
3. Gdzie została wykupiona prenumerata (poczta, Ruch, Kolporter).
4. Na jaki okres (miesiąc, kwartał, pół roku, rok).

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 0 800 127 067

Napisz maila:

Napisz na Gadu-Gadu: 37427244

Napisz na Skype: dyzurny

Serwisy społecznościowe

wspolczesna.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.wspolczesna.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.