Zasiłek przedemerytalny dopiero po wielu latach pracy

Zasiłek przedemerytalny dopiero po wielu latach pracy

Ewa Brzozowska-Kowalka, www.pomorska.pl

Gazeta Współczesna

Aktualizacja:

Gazeta Współczesna

Zasiłek przedemerytalny dopiero po wielu latach pracy

©sxc.hu

Na co możemy liczyć, gdy mamy długi staż pracy, a pracodawca zamierza się z nami rozstać...
Zasiłek przedemerytalny dopiero po wielu latach pracy

©sxc.hu

O świadczenie przedemerytalne mogą występować osoby, które nie ze swej winy straciły pracę, mają długi staż ubezpieczeniowy, ale nie spełniają warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mają osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (m.in. w razie zwolnień grupowych).

Osoby, których umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn dotyczących zakładu pracy, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne muszą spełnić następujące warunki:

- do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyć co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna,

- posiadać sześciomiesięczny okres zatrudnienia u pracodawcy, u którego doszło do rozwiązania umowy o pracę.

Bez względu na wiek

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy istnieje możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego bez względu na osiągnięty wiek.

Jego otrzymanie jest jednak uzależnione od udowodnienia najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę, okresu uprawniającego do emerytury w wymiarze co najmniej 35 lat - kobieta lub 40 lat - mężczyzna oraz posiadania przynajmniej 6-miesięcznego okresu pracy u pracodawcy, z którym została rozwiązana umowa.

Po rencie

Świadczenie przedemerytalne mogą również uzyskać osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli spełniają następujące warunki:

- pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat,

- do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyły co najmniej 55 lat kobiety oraz 60 lat - mężczyźni,

- udowodniły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat lat dla mężczyzn,

- zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

W razie upadłości

Osoba zwolniona z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy także może uzyskać świadczenie przedemerytalne. Musi jednak spełniać wymagane przez ustawę warunki:

- ukończyć do dnia rozwiązania umowy o pracę co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat -mężczyzna,

- udowodnić do dnia rozwiązania umowy o pracę okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

- być zatrudnionym u pracodawcy, który następnie stał się niewypłacalny łącznie przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Źródło: Świadczenie przedemeretalne. Za wieloletnią pracę - www.pomorska.pl

Komentarze (9)

Wszystkie komentarze (9) forum.wspolczesna.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo