Matura 2009 język polski. Mamy arkusze i odpowiedzi!

Matura 2009 język polski. Mamy arkusze i odpowiedzi!

(jsz)

Gazeta Współczesna

Aktualizacja:

Gazeta Współczesna

Matura 2009 język polski. Mamy arkusze i odpowiedzi!
Matura 2009 język polski. Mamy arkusze i odpowiedzi!

©Fot. J. Szypulska

Mamy odpowiedzi na pytania maturalne 2009 z języka polskiego! Zadanie 1. Podaj trzy sytuacje, w których stan hipnozy można osiągnąć bez pomocy hipnotyzera. Odpowiedź: a) zapatrzenie w punkt na suficie, b) jazda pociągiem (wsłuchanie się w miarowy stukot kół), c) jazda samochodem (monotonny krajobraz wywołujący znużenie zmysłów).

Określ, czym mogą grozić takie sytuacje. Odpowiedź: Znużenie zmysłów powoduje, że mózg wytwarza fale charakterystyczne dla stanu hipnotycznego.

Zadanie 2. W akapicie 2. autor posłużył się czasownikami w 1 os. l.mnog. Czemu służy ten zabieg językowy? Odpowiedź: Zabieg ten uzmysławia, że problem może dotyczyć każdego. Autor utożsamia się z odbiorcami tekstu.

Zadanie 3.
Na podstawie akapitu 3. wymień trzy czynniki, od których zależą efekty hipnozy. Odpowiedź: Osobowość hipnotyzera, wiedza hipnotyzera, osobowość osoby hipnotyzowanej.

Zadanie 4. W akapicie 3. autor używa określenia "hipnoterapeuta". Wymień dwa przykłady podane w tekście, które potwierdzają opinie, że hipnoza może być terapią. Odpowiedź: Uzależnienia, np. alkoholizm, nerwice.

Zadanie 5. Na podstawie akapitu 4. wymień stadia hipnozy, jakie wyróżnia autor. Podaj po dwie cechy charakterystyczne dla każdego stadium.
- lekka hipnoza: odczuwanie senności i przyjemnego odprężenia,
- stadium średnie hipnozy: zachowanie świadomości bez możliwości otwarcia oczu; znużenie zmysłów, brak halucynacji,
- stan głęboki hipnozy: możliwość otwarcia oczu, chodzenie, mówienie, ale słyszenia i odczuwania tylko tego, co sugeruje hipnotyzer.

Zadanie 6. Sformułuj tezę, którą potwierdzić miał eksperyment opisany w akapicie 5. Odpowiedź: Człowiek poddany hipnozie (jego ciało, zmysły) zachowuje się dokładnie tak, jak sugeruje hipnotyzer.

Zadanie 7. Jak odpowiada autor artykułu na pytanie postawione przez siebie w akapicie 7.?
Odpowiedź: Autor stwierdza, że nie należy bać się hipnozy i hipnotyzerów.
Podaj argument, którym uzasadnia swoją odpowiedź.
Odpowiedź: Hipnoza może człowiekowi pomóc, leczy uzależnienia, lęki, pomaga w pracy policji.

Zadanie 8. Dzięki jakim zabiegom kompozycyjnym i językowym autor zwiększa wiarygodność swojej wypowiedzi? Podaj dwa przykłady.
Odpowiedź: - cytuje wypowiedzi znanych hipnoterapeutów (przywołuje konkretne przykłady z życia codziennego),
- stosuje zdanie pytające i odpowiada na nie, powołując się na statystyki.

Zadanie 9. W akapicie 7. pojawia się sformułowanie: pamięć przykrego zdarzenia wyjąć z mroków podświadomości.
Nazwij ten środek stylistyczny.
Odpowiedź: Metafora.
Wyjaśnij jego znaczenie.
Odpowiedź: Hipnoza ma za zadanie odnaleźć w podświadomości zdarzenia przykre (traumatyczne), uświadomić je (nazwać), omówić je z pacjentem.

Zadanie 10. Spośród podanych przykładów wybierz właściwie i przyporządkuj je odpowiednio do stylu potocznego i naukowego.
Styl potoczny. Odpowiedź: Złapać na gorącym uczynku, popisowy numer, gotówka.
Styl naukowy. Odpowiedź: Badania elektroencefalograficzne, hipnoza regresywna, hipnoterapeuta.

Zadanie 11. Określ, jaką funkcję pełni w tekście przytoczona w akapicie 1. historia o hinduskich złodziejach.
Odpowiedź: Wprowadza w temat.

Zadanie 12. W kontekście artykułu wyjaśnij znaczenie tytułu.
Odpowiedź: Hipnoza łączy podświadomość ze świadomością. Pozwala odkryć tkwiące w podświadomości zdarzenia, które mają wpływ na świadome życie człowieka.

Zadanie 13. Na podstawie tekstu uzupełnij tabelę, wstawiając znak x w odpowiednim miejscu.

Częstotliwości fal mózgowych ludzi śpiących i zahipnotyzowanych różnią się - informacja.
Ryszard Bohiński zajmuje się hipnoterapią - informacja.
Takie sugestie są niewyobrażalnie silne - opinia.
Nie odnotowano przypadków wykorzystania hipnozy do popełnienia zbrodni - informacja.

Powyższe odpowiedzi dotyczą matury z języka polskiego na poziomie podstawowym:

Tekst źródłowy: Artykuł zamieszczony w "Focusie" pod tytułem "Hipnoza- pomost do podświadomości".

Wypracowania na zadany temat do wyboru:
1. Na podstawie fragmentu "Chłopów " Władysława Reymonta należało scharakteryzować starego Bylicę oraz to, jak odnosił się do córek. W tym pytaniu należało się też zastanowić nad losem starszych ludzi.

2. Porównanie dwóch bohaterek "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, Telimeny i Zosi. Tekstem źródłowym były cztery fragmenty tego dzieła.

Poziom rozszerzony:
Pytania do części testowej sformułowano na podstawie artykułu z miesięcznika "Więź".

1. Na podstawie "Pieśni XXII" i "Trenu IX" Jana Kochanowskiego należało porównać podejście poety do mądrości i rozumu.

2. Na podstawie fragmentu powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu" trzeba było ukazać metaforyczność drogi.

Abiturienci zdający maturę z polskiego na poziomie rozszerzonym musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu na temat strajku studentów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 1981 r.

Zadanie 1.
Wymień dwie dziedziny życia, których wzajemne relacje autor czyni głownym przedmiotem swoich rozważań.
Odpowiedź: polityka i sztuka

Zadanie 2.
W jaki sposób muzyka wpłynęła na strajkujących (akapit 1)?
Odpowiedź: Muzyka uspokoiła i wyciszyła strajkujących, przeniosła w świat sztuki

Zadanie 3.
Podaj przykład występującej w tekście opozycji: góra-dół. Wyjaśnij symboliczne znaczenie elementów tworzących wskazaną opozycję.
góra: przykład: religia symboliczne znaczenie: metafizyka,sprawy ostateczne
dół: przykład: polityka symboliczne znaczenie: przyzioemność, sprawy doczesne, dosłowność

Zadanie 4.
Nazwij dwa środki językowe zastosowane przez autora w celu podkreślenia subiektywizmu jego wypowiedzi. Każdy z nich zilustruj jednym przykładem zaczerpniętym z tekstu.
Odpowiedź:
-użycie zaimków (mi) Sprawa wydaje mi się....
-użycie czasowników w 1 os l.p - np. "myślę", "przypominam"

Zadanie 5.
Wypisz z tekstu i nazwij dwa środki artystyczne, którymi posłużył się autor by nadać swojej wypowiedzi funkcję estetyczną(poetycką).
Odpowiedź:
-porównanie: "chciałbym widzieć sztukę jako schody..."
-epitety: szemrząca muzyka, mocny niepokój

Zadanie 6.
Podaj przykład posługiwania się przez autora konkretem w celu zbudowania uogólnienia.
Konkret: Przeglądanie kolejnych numerów "Climery"
Uogólnienie: Refleksje na temat wzajemnych relacji między sztuką a polityką w roku 1905.

Zadanie 7.
Jaką funkcję, zdaniem autora, powinna pełnić sztuka?
Odpowiedź: Sztuka powinna łączyć to co wysokie(religia) z tym, co niskie- polityka(np. codzienność)

Zadanie 8.
Co, zdaniem autora, jest zagrożeniem dla suwerenności sztuki? Wymień dwa zagrożenia.

Zagrożenie 1. Odpowiedź: Sztuka jako narzędzie polityki (sztuka niska, tendencyjna)

Zagrożenie 2. Odpowiedź: Sztuka jako narzędzie metafizyki (sztuka wysoka, sztuka dla sztuki)

Pamiętaj o odświeżaniu strony!

- Matura nie była trudna - oceniają dzisiejszy egzamin z języka polskiego licealiści.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy).

Jutro na naszym portalu rozwiązania zdań maturalnych z języka angielskiego.

Załączniki (3)

Komentarze

Wszystkie komentarze (456) forum.wspolczesna.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Polecamy

Wybieramy najlepszą Jednostkę Roku Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybieramy najlepszą Jednostkę Roku Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybierz z nami Strażaka Roku Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybierz z nami Strażaka Roku Ochotniczych Straży Pożarnych

Oni mogą zostać Bohaterami Roku. Zobacz kandydatów

Oni mogą zostać Bohaterami Roku. Zobacz kandydatów